Kalyanchi Phule Kashi Jhali Poems By Ram Ganesh Gadkari

Kalyanchi Phule Kashi Jhali Poems By Ram Ganesh Gadkari कळयांची फुलें कशी झाली?

बाळ कुणी । संध्याकाळी रमे गुणी॥
खेळतसे । बाळ अंगणी हवें तसें॥
बागेंत । मौजेनें झोंके घेत॥
तों दिसली ! सुंदरशी त्याला वेली॥
देठ कोंवळे । हिरवे पिवळे । नाजुक सगळे॥
ती वेलीं । हिरवा शालू पांघरली॥ 1॥

परी तया । हवा सोबती खेळाया॥
खेळगडी। मूल फूल सुंदर जोडी॥
पाहतसे। परि वेलीली मूल नसे॥
तिच्या कळया । होत्या मिटलेल्या सगळया॥
जणुं दमल्या । फार खेळुनी; मग निजल्या॥
हवेंत डुलणें । हेंच खेळणें । खेळुनि निजणें॥
ही त्यांची । गादी हिरव्या पानांची॥2॥

बाळ गुणी । वाइट वाटे फार मनीं॥
दिवसभरी । खेळुनि आला परत घरीं॥
झोपेंत । कितिदां गेला बागेंत॥
धीर कुठें? पहांट होता बाळ उठे॥
बागेंत धाव तसाची तो घेत॥
मौज तों किती । कळया न दिसती । फुलेंच हंसती॥
बाळ डुले । चहूंकडे पाहून फुलें॥ 3॥

आईला । शोधाया धांवत गेला॥
मग बोले । ”आई ! बघ हीं गोड फुलें॥
काल कळया । आज फुलें झाल्या सगळया॥
कशा उमलल्या ? कुणीं हंसविल्या ? हांसत बसल्या॥
कशा कळया? आई सांग मला, सगळया ?”॥ 4॥

मग आई । बाळाला उत्तर देई॥
खेळासी। जमति चांदण्या आकाशीं॥
त्या हंसती । चहूंकडे पाहत बसती॥
तों दिसल्या । कळया बिचार्या हिरमुसल्या॥
कळवळल्या । फार चांदण्या मग रडल्या॥
आंसूं पडले । ते देव झाले । धांवत आले॥
भुईवरी । पडले सार्या कळयावरी॥ 5॥

तो साचा। रंग पांढरा तारांचा॥
कळयांवरी । चहूकडे जाउनि पसरी॥
मग हंसल्या। कळया फुलें हंसतां झाल्या”॥
सर्व असें । आई बाळा सांगतसे॥
ऐकुनि हें । बाळ तिच्या वदना पाहे॥
कां न कळे । मिठी मारिली तिला बळें॥
त्या काळी । आई आनंदें हंसली॥
हंसता रडली । असवें पडलीं । त्याच्या गालीं॥
तों साची । कळी उमलली बाळाची !॥ 6॥

_राम गणेश गडकरी

What do you think?

6 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aabhas Ha Lyrics by Ashvini Shende | Yanda Kartavya Aahe | Movie Song Lyrics

Aabhas Ha Lyrics by Ashvini Shende | Yanda Kartavya Aahe | Movie Song Lyrics

Banu baya Lyrics | Jai Malhar | Zee Marathi | Marathi Serial Lyrics

Banu baya Lyrics | Jai Malhar | Zee Marathi